Hindi inapplyan ang 4Ps. WALANG APPLICATION PROCESS ANG PANTAWID PAMILYANG PILIPINO PROGRAM (4Ps).

Bagkus, ayon sa batas (Republic Act 11310, Section 5 at 6) ang sambahayan ay dapat na matukoy na kabilang sa mahihirap o “poor” sa talaan ng pamilyang dumaan sa pagsusuri na isinagawa ng National Household Targeting System for Poverty Reduction (NHTS-PR) o Listahanan.  Listahanan ang nagiging basehan ng DSWD sa pagpili ng potensyal na benepisyaryo ng 4Ps.

LAHAT BA NG NA-INTERBYU SA LISTAHANAN AY AWTOMATIKONG MAPAPABILANG NA SA 4Ps?

Ang inisyal na listahan ng mga benepisyaryo ng 4Ps ay nagmumula sa datos ng Listahanan subalit ang pinal na listahan ng nasabing programa ay nakadepende sa kwalipikasyon ayon sa mga alituntunin ng 4Ps.

Ang National Household Targeting System for Poverty Reduction (NHTS-PR) o Listahanan ay isang information management system na tumutukoy kung sino at nasaan ang mga mahihirap sa bansa.

Ang Listahanan ay sistema na nagpapakita ng database ng mga mahihirap na pamilya.

Ito ang nagiging basehan ng national government agencies at iba pang social protection stakeholders  sa pagtukoy ng mga potensyal na benepisyaryo ng social protection programs.

Ang 4Ps ay isa lamang sa iba’t ibang programa ng DSWD na gumagamit ng datos mula sa Listahanan.

Anu-ano ang  mga alituntunin o criteria ng 4Ps?

Muling tandaan na nag 4Ps ay may sariling criteria sa pagpili ng beneficiary kung kaya

hindi garantisado na mapapabilang ka sa 4Ps kahit ikaw ay nasa Listahanan.

Isinasagawa ang “eligibility check routine” upang masiguro na karapat-dapat ang isang sambahayan bilang benepisyaryo ng 4Ps base sa mga sumusunod na batayan:

  • Natukoy bilang mahirap o “poor” sa isinagawang enumerasyon ng Listahanan;
  • Mayroong 0-18 taong gulang na miyembro;
  • Mayroong buntis na miyembro sa panahon ng enumerasyon; at
  • Sumasang-ayon na susunod sa kanilang mga sinumpaang tungkulin o responsibilidad bilang benepsiyaryo ng 4Ps